Regulamin

Regulamin sklepu internetowego solary-serwis-pl

 

1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest Łukasz Dunat prowadzący działalność pod nazwą Emate Numer NIP 547-203-50-14, zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem .

2. Sklep działa w Internecie pod adresem www.solary-serwis.pl

Adres pocztowy Sklepu: 39-124 Iwierzyce, Olimpów 63

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia określające warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

§ 2

Zamówienia

1. Zakupy w Sklepie dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego Sprzedającemu formularza zamówienia, dostępnego na stronach internetowych Sklepu.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) przewidywanego czasu dostawy,

4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

5. Zamówienia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub dokonać ich telefonicznie dzwoniąc pod numer tel. +48 669 860 579.

6. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej .

 1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza, zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

 

§ 3

Potwierdzenie zamówienia

1. W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sklep w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.

2. Potwierdzenie przez Sklep złożenia zamówienia następuje telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w formularzu zamówienia lub pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

3. Dokonanie przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w ust. 1 i 2 terminie i trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

 

§ 4

Artykuły dostępne w Sklepie

1. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy.

2. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.

3. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.

4. Zdjęcia artykułów zamieszczonych w katalogu zrobione zostały z należytą starannością, tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd produktów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku artykułu znajdującego się w sprzedaży.

§ 5

Formy płatności

1. Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment , według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:

 1. przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu 16 9171 0004 0006 8866 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ropczycach .
 2. za zaliczeniem pocztowym, to jest gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej lub pracownika Poczty Polskiej S.A.

2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

3. Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury VAT.

 

§ 6

Dostawa

1. Zamówione artykuły zostaną dostarczone do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży.

2. Klient ma prawo wyboru – w granicach określonych treścią formularza zamówienia – sposobu i firmy dokonującej dostawy.

3.Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A. celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.

4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

5.W przypadku większych zamówień, Sklep zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach.

6.Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp.

 

§ 7

Odpowiedzialność za wady towaru

1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych asortymentu objętego zamówieniem powstałych podczas transportu będą rozpatrywane w przypadku zgłoszenia ich pracownikowi firmy kurierskiej lub pracownikowi Poczty Polskiej S.A. najpóźniej w momencie odbioru przesyłki i spisaniu przy udziale ww. pracowników podmiotów dostarczających przesyłki protokołu reklamacyjnego określającego, co najmniej rodzaj i zakres uszkodzeń.

2. Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji. Warunki gwarancji mogą być różne dla różnych artykułów.

3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z Gwarantem lub serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Jeżeli nic innego nie wynika z dokumentu gwarancji, termin na jaki udzielona została gwarancja wynosi jeden rok.

 1. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie i doręczenie go na adres pocztowy Sklepu, z jednoczesnym zwrotem na ten adres artykułu, którego dotyczyła umowa w stanie niezmienionym, opatrzonego oryginalnymi plombami, nieużywanego, nieuszkodzonego i kompletnego, w jego oryginalnym opakowaniu i ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał w wyniku realizacji zamówienia oraz paragonem lub fakturą i gwarancją.
 2. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany w formularzu zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sklepu doprowadzenia zakupionego asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, gdy towar ma wady zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono Klienta, albo jeżeli towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym

 1. Towar dostarczony do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, należy odesłać na adres: Emate Łukasz Dunat, Olimpów 63, 39-124 Iwierzyce.

 

§ 9

Spory

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

§ 10

Art. 173. 1.

Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

 

§ 11

Reklamacje

Jeśli zakupiony towar okazał się być niezgodny z opisem lub zauważyłeś wadę fabryczną, powinieneś:

 1. Przesłać do nas produkt wraz z pisemnym oświadczeniem, uwzględniającym szczegółowe powody reklamacji, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej decyzji).
 2. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej poinformujemy cię o naszej decyzji.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni podejmiemy się naprawy reklamowanego towaru/produktu, zamienimy go na nowy lub zwrócimy pieniądze.
 4. W przypadku opinii negatywnej przekażemy pisemne, szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1.Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela Sklepu w celach związanych z realizacją zamówienia oraz do celów promocji i reklamy działalności Sklepu. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Klientowi prawo wglądu i poprawiania jego danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez Klienta stosownego żądania.

2.W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

4.Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@solary-serwis.pl lub telefonicznie pod numer telefonu +48 669 860 579. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.